Gdzie zgłosić łamanie prawa pracy?

Łamanie praw pracowniczych to w Polsce niestety bardzo powszechna praktyka. W roku 2017 do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło ponad 50 tys. skarg na nieprzestrzeganie przez przedsiębiorców prawa pracy, co stanowiło wzrost o prawie 15% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Trzeba również wziąć pod uwagę, że nie wszystkie naruszenia są sygnalizowane co oznacza, że skala uchybień jest naprawdę duża. Co obejmuję łamanie praw pracowniczych i gdzie można zgłaszać ten proceder?

Co obejmuje nieprzestrzeganie praw pracowniczych?

Kodeks pracy wskazuje, że łamanie praw pracowniczych to m.in.:

  • niewypłacanie wynagrodzenia,
  • brak minimalnego wypoczynku dobowego oraz tygodniowego,
  • brak przerwy, gdy czas pracy przekracza 6 godzin,
  • nieudzielanie urlopu wypoczynkowego,
  • nieprzestrzeganie zasad BHP, w tym niezapewnianie odzieży roboczej i nieprawidłowe zabezpieczenie miejsca pracy,
  • niewłaściwe zwalnianie pracownika (nieprzestrzeganie okresu wypowiedzenia, niewydanie świadectwa pracy itp.).

Gdzie zgłaszać incydenty związanie z nieprzestrzeganiem kodeksu pracy?

Organem, który ma stać na czele praw pracowników jest Państwowa Inspekcja Pracy. Doradcy udzielają w niej porad prawnych osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Można także zdecydować się na złożenie skargi, co jest alternatywą dla pozwu do sądu pracy. Aby skarga została rozpoznana, pismo musi zawierać kilka bardzo ważnych elementów: poza danymi osobowymi pracownika i pracodawcy, musi to być także opis zaistniałych nieprawidłowości w miejscu zatrudnienia. Trzeba zaznaczyć, że osobie składającej skargę, organ PIP gwarantuję pełną anonimowość, chyba że w dokumencie została zawarta zgoda na poinformowanie zakładu pracy, że kontrola jest rezultatem zażalenia konkretnej osoby.

Co zrobić zanim zgłosimy łamanie prawa pracy?

Zanim zadecydujemy się na podjęcie konkretnych działań, powinniśmy skorzystać z pomocy kancelarii prawniczej, której specjaliści zinterpretują normy prawa pracy oraz doradzą nam, w jaki sposób powinniśmy dochodzić swoich praw, aby zachować dobre imię i uzyskać zadośćuczynienie za szkody.