19 kwietnia 2019

Ochrona dóbr osobistych i praw autorskich

Dobra osobiste to najprościej mówiąc, uprawnienia każdego człowieka do życia bez poczucia skrępowania oraz jakiegokolwiek dyskomfortu. Idąc więc tym tropem każde działanie, które bezprawnie narusza dobre samopoczucie człowieka, może stanowić naruszenie jego dobra osobistego. Należy również pamiętać, że termin „dobra osobiste” jest niezwykle pojemny i nie ogranicza się jedynie do dóbr cywilnoprawnych, ale również takich dotyczących innych sfer życia ludzkiego.

Rodzaje dóbr osobistych:

• imię i nazwisko,
• wizerunek,
• prywatność,
• tajemnica korespondencji,
• zdrowie,
• renoma,
• cześć,
• swoboda sumienia,
• nietykalność mieszkania
• twórczość naukowa oraz wynalazczość,
• twórczość artystyczna różnego rodzaju,

Wszystkie powyższe dobra osobiste są regulowane przez odpowiednie przepisy prawa cywilnego, karnego oraz autorskiego. Nasza Kancelaria udziela pomocy Klientom, których dobra osobiste zostały naruszone. Wnioskować możemy zarówno o zaniechanie działań prowadzących do takiego naruszenia, jak i o zadośćuczynienie finansowe wypłacone Klientowi albo przeznaczone na wskazany przez niego cel charytatywny. Ponadto, jeśli wskutek naruszenia dóbr osobistych doszło do szkody majątkowej Klienta, to możemy w jego imieniu domagać się wypłaty stosownego odszkodowania.

Stalking

Jedną z form naruszenia dóbr osobistych, która w ostatnich latach przybiera na sile, jest tzw. stalking. Należy pamiętać, że jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności (art. 190a k.k.). Czynność sprawcza w przypadku stalkingu polega na uporczywym nękaniu innej osoby lub osoby dla niej najbliższej. Nękanie to wzbudza u niej uzasadnione poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność. Zajmujemy się pomocą prawną dla osób dotkniętych przestępstwem stalkingu na wszystkich etapach postępowania. Zachęcamy do zapoznania się z tematyką stalkingu w artykule znajdującym się na naszym blogu:http://www.opalinski.eu/blog/uporczywe-nekanie-tzw-stalking/