19 kwietnia 2019

Prowadzenie spraw o podział majątku

Podział majątku wspólnego stanowi końcowy etap rozstania małżeństwa i następuje po orzeczeniu rozwodu oraz ustaleniu alimentów na dzieci. Należy pamiętać, że w przypadku spraw o podział majątku nie ma znaczenia powód rozwodu ani ustalona wina jednej lub obu stron za rozpad pożycia. Nie tylko rozwód jest przesłanką do wystąpienia z roszczeniem o podział majątku. Może to być efekt rozdzielności majątkowej.

Rozdzielność majątkowa następuje poprzez:

• podpisanie aktu notarialnego,
• uprawomocnienie się wyroku rozwodowego lub wyroku separacji,
• ustanowienie przez sąd w odrębnym procesie rozdzielności majątkowej.

Zdecydowanie najszybszą drogą do rozdzielności majątkowej jest ustanowienie jej przed notariuszem. Jednakże należy pamiętać, że w ten sposób możemy ustalić tylko rozdzielność na przyszłość i potrzebujemy do tego zgody obu małżonków. Rozdzielność majątkowa orzeczona przez sąd może być wydana na wniosek tylko jednej strony. Co więcej, sąd może ją wydać również wbrew woli jednego z małżonków. Dodatkowo w tym przypadku podzielność można ustalić również z datą wsteczną. Co pozwala np. na uniknięcie długów zaciągniętych przez małżonka bez wiedzy i zgody drugiej strony.

Podział majątku

Nasza Kancelaria zdaje sobie sprawę z faktu, iż sprawy o podział majątku są najczęściej najważniejszymi sprawami w całym życiu człowieka. To na nich rozstrzyga się, kto otrzyma mieszkanie a kto inne dobra nabyte w trakcie trwania często wieloletniego związku. Trzeba nie tylko ustalić, co para posiada, ale również, jaka jest wartość ich wspólnego majątku. To przykre i bolesne jednakże konieczne, by zamknąć jeden etap i z nadzieją spojrzeć w przyszłość. Osobną kwestią jest również odpowiedzialność za długi. Dla nas najważniejszy jest interes Klienta i jego dobro.

Negocjacje lub sprawa sądowa

Z zasady podział majątku dokonywany jest w odrębnym postępowaniu sądowym. Jednakże czasem zdarza się, że podział majątku jest ustalany już w wyroku rozwodowym. W obu przypadkach nieodzowna jest pomoc doświadczonego adwokata. Na początek warto zaproponować drugiej stronie negocjacje celem zgodnego podziału majątku. Jest to postępowanie zdecydowanie szybsze oraz tańsze. Często reprezentujemy naszych Klientów podczas takich negocjacji. Jeśli jednak polubowne załatwienie sprawy jest niemożliwe lub nieskuteczne, to pozostaje wystąpienie na drogę sądową. Co ważne sąd niekoniecznie musi podzielić majątek na dwie równe części. Jeśli w toku postępowania okaże się, że jedno z małżonków przyczyniło się do powstania większości majątku, sąd może orzec nierówny podział.