19 kwietnia 2019

Dzierżawa gruntów

Dzierżawa gruntów to w praktyce umowa, w której to wydzierżawiający oddaje dzierżawcy teren do użytkowania i generowania z tego tytułu odpowiednich zysków. W zamian za to dzierżawca zobowiązuje się do wypłacania wydzierżawiającemu czynszu w ustalonej w umowie kwocie. Co ważne umowa taka może być zawarta zarówno na czas określony, jak i nieokreślony. Warto również pamiętać, że wydzierżawiającym może być właściciel lub samoistny posiadacz gruntu (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej). Dzierżawcą zaś może zostać dowolny podmiot.

Kancelaria adwokacka Łukasza Opalińskiego świadczy usługi prawne w zakresie bieżącej obsługi związanej z dzierżawą gruntów.

W zakres tych usług wchodzi w szczególności:

  • pomoc przy sporządaniu i opiniowaniu umów między dzierżawcą a wydzierżawiającym,
  • wsparcie w określaniu wysokości czynszu dzierżawy,
  • pomoc przy przygotowaniu i opiniowaniu wypowiedzeń umów dzierżawy,
  • dochodzenie roszczeń związanych z rozwiązaniem umowy dzierżawy.