Prawo pracy

Prawo pracy to gałąź prawa, która swoim zakresem obejmuje najważniejsze regulacje w zakresie stosunków prawnych między pracodawcami a pracownikami. Ponadto prawo pracy zajmuje się zagadnieniami takimi jak nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, wypłata wynagrodzenia, mobbing, bezpieczeństwo i higiena pracy, spory zbiorowe. Jeżeli poszukują Państwo adwokata, zajmującego się prawem pracy w pełnym zakresie, zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Jak funkcjonuje prawo pracy w Polsce?

Najważniejszym aktem prawnym regulującym relacje między pracodawcą a pracownikiem jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Akt normatywny składa się z 15 działów, wśród których znajdziemy regulacje odnośnie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, odpowiedzialności finansowej pracowników i pracodawców, czasu pracy i urlopów. Kodeks Pracy stanowi bazę dla postanowień zbiorowych układów pracy, a także regulaminów i statutów przedsiębiorstw. Podstawowe obowiązki ciążące na pracodawcy to poszanowanie praw pracownika oraz zapewnienie godziwego wynagrodzenia. Organem nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy jest Państwowa Inspekcja Pracy, która może wszczynać kontrole, nakładać na przedsiębiorców mandaty, a także składać pozwy. Rozstrzyganiem konfliktów w zakresie prawa pracy zajmują się sądy pracy.

Uwaga:
Prawo pracy nie reguluje stosunków między zleceniodawcami i zleceniobiorcami. Dotyczy ono jedynie pracowników i pracodawców, których łączy stosunek pracy, czyli umowa o pracę.

Jak adwokat może pomóc w postępowaniach z zakresu prawa pracy?

Obok życia osobistego to właśnie praca zawodowa zajmuje główne miejsce w naszym codziennym życiu. Kiedy pojawiają się problemy w pracy, komplikuje się wszystko wokół i potrzebna jest rzetelne doradztwo oraz pomoc doświadczonego prawnika. Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc w tym zakresie, dzięki której Klienci mogą odzyskać spokój, dobre imię lub zadośćuczynienie za poniesione szkody, jeśli istnieją ku temu przesłanki. Oferta Kancelarii obejmuje zarówno pomoc prawną dla osób indywidualnych, jak i obsługę prawną dla firm lub organizacji związkowych (branżowych). Wśród podejmowanych przez naszą Kancelarię czynności znajduje się:

  • pomoc w stosowaniu i interpretacji norm prawa pracy,
  • doradztwo w zakresie najkorzystniejszych form rozwiązania stosunku pracy,
  • przywrócenie do pracy, odszkodowań za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, sprostowań świadectw pracy, roszczeń o odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji, wypadków przy pracy, dyskryminacji, mobbingu,
  • świadczenie ochrony prawnej roszczeń pracowniczych w momencie niewypłacalności pracodawcy,
  • egzekwowanie należnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • reprezentacja Klientów przed organami państwowymi,
  • pomoc w postępowaniach związanych z wypadkami przy pracy,
  • pomoc w negocjacjach pracodawcy z pracownikami i ich przedstawicielami zarówno w sporach indywidualnych, jak i zbiorowych,
  • przygotowywanie i opiniowanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale również umów o zakazie konkurencji, umów o odpowiedzialności materialnej pracowników,
  • sporządzanie i opiniowanie kontraktów menadżerskich.


KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ŁUKASZ OPALIŃSKI

ul. Grabiszyńska 11/1
53-501 Wrocław (mapa)

tel./fax (71) 75 91 681
tel. kom. 608 073 681

e-mail: kancelaria@opalinski.eu