19 września 2011

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to niezwykle szeroka i różnorodna gałąź prawa, regulująca stosunki prawne, dla których wspólnym mianownikiem jest relacja jednostka – organ władzy publicznej (państwowej lub samorządowej). Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed organami administracji publicznej.

Usługi Kancelarii w zakresie prawa administracyjnego obejmują:

  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego materialnego;
  • postępowanie administracyjne przed organami władzy publicznej;
  • postępowanie sądowoadministracyjne (przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym);
  • składanie środków odwoławczych (skarg, odwołań, zażaleń, wniosków o wznowienie postępowania, wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji);
  • uzyskiwanie koncesji, licencji, zezwoleń;
  • obsługa prawna procesu inwestycyjnego w budownictwie;
  • opłaty adiacenckie;
  • renty planistyczne;
  • zamówienia publiczne.