20 kwietnia 2017

Obsługa prawna firm

Świadczenie usług prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa spółek i prawa korporacyjnego stanowi jedną z głównych dziedzin działalności Kancelarii.

Kancelaria oferuje usługi pomocy i doradztwa prawnego w szczególności:

 • w zakresie funkcjonowania wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego, zarówno kapitałowych, jak i osobowych, a także w zakresie funkcjonowania innych podmiotów gospodarczych, również na rzecz wspólników oraz akcjonariuszy takich spółek;
 • we wszystkich aspektach dotyczących zakładania spółek, w tym w zakresie sporządzania umów spółek oraz statutów, regulaminów działania rad nadzorczych i zarządów, a także w zakresie wszelkich umów zawieranych pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami w związku z funkcjonowaniem spółek;
 • w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek, w tym w zakresie przygotowywania projektów uchwał organów spółek, organizacji i przeprowadzania walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządów;
 • w przedmiocie sporządzania umów, opinii prawnych i innych niezbędnych dokumentów;
 • w kwestii nadzoru nad organizacją i ładem korporacyjnym przedsiębiorstwa;
 • w kwestiach związanych ze zbywaniem oraz obciążaniem akcji lub udziałów w spółkach, podwyższaniem i obniżaniem kapitału zakładowego (w tym związanych z wnoszeniem aportów), zmianami umowy spółki lub statutu, umarzaniem akcji lub udziałów, przymusowym wykupem i odkupem akcji, zawieraniem umów o zarządzanie, umów w sprawie zakazu konkurencji oraz innych umów z członkami zarządu oraz pozostałymi osobami z kadry kierowniczej, rozwiązaniem i likwidacją spółek, a także we wszystkich pozostałych kwestiach związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego;
 • w kwestiach związanych z przekształcaniem, łączeniem oraz podziałem spółek prawa handlowego;
 • w zakresie postępowań rejestrowych oraz innych postępowań związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego prowadzonych przez sądy rejestrowe lub inne właściwe sądy lub organy;
 • w sprawach związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem na terytorium Polski oddziałów spółek (przedsiębiorców) zagranicznych;
 • w przygotowaniu opinii prawnych w sprawie wykładni i stosowania przepisów prawa spółek handlowych oraz innych przepisów związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego;
 • w sprawach związanych z prawem zamówień publicznych oraz reprezentacją w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i przed sądami powszechnymi.