W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. dalej „RODO”), Kancelaria przedstawia poniżej informację, stanowiącą realizację obowiązku zawartego w art. 13 RODO.

1. Administratorem Państwa danych jest adwokat Łukasz Opaliński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Opaliński z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 11/1, 53-501 Wrocław, tel. 71 759 16 81, e-mail: kancelaria@opalinski.eu (zw. dalej „Kancelarią”),

2. Przetwarzanie danych osobowych nastąpi jedynie w celu świadczenia na Państwa rzecz usług prawnych, polegających na szeroko rozumianym doradztwie prawnym oraz reprezentowaniu Państwa przez Kancelarię przed organami, sądami i instytucjami na terenie RP (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); przetwarzane w celu realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO); w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie (pytania) kierowane za pomocą formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Typowymi kategoriami przetwarzania danych są m.in.: imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres korespondencyjny, inne dane kontaktowe, informacje przekazane adwokatowi lub radcy prawnemu  niezbędne do świadczenia pomocy prawnej.

4. Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane, w szczególności do chwili wygaśnięcia/rozwiązania umowy zawartej z Klientem lub do momentu wygaśnięcia obowiązków ciążących na Kancelarii, wynikających z przepisów prawa, w tym przedawnienia roszczeń.

5. Zgodnie z  postanowieniami RODO dane osobowe Klienta mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom przetwarzającym, na zlecenie Kancelarii, w szczególności: – radcom prawnym, adwokatom, aplikantom oraz specjalistom, świadczącym usługi na rzecz Klienta, a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz nowych technologii, księgowo- finansowe, kontrolne, windykacyjne, pocztowe oraz kurierskie.

6. Od chwili podania Kancelarii danych osobowych, maja Państwo prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), chyba że przetwarzanie danych osobowych objętych żądaniem jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta lub w innych wypadkach przewidzianych w RODO i ustawach zmieniających.

7. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla świadczenia usług przez Kancelarię w Państwa imieniu.

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. Adwokat i radca prawny korzystają z wyłączeń przewidzianych w RODO m.in. z uwagi na obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej oraz ze względu na konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta.