Kiedy można domagać się podwyższenia alimentów?

W momencie rozwodu sąd musi podjąć decyzję, z którym z rodziców pozostaną pod opieką dzieci? Zwykle dzieci zostają z jednym z rodziców, a z drugim rodzicem mają kontakt mniej lub bardziej ograniczony. Rodzic, który na co dzień nie zajmuje się wychowywaniem dzieci, ma prawny obowiązek łożenia określonej sumy pieniędzy na utrzymanie dziecka lub dzieci. Kwotę tą ustala się indywidualnie, uzależniając jej wysokość od kilku zmiennych. Przy ustalaniu wysokości alimentów bierze się pod uwagę m.in. usprawiedliwione potrzeby dziecka, zarobki rodzica, który ma płacić alimenty, a także oczekiwania partnera. Ustalając wysokość alimentów, sąd zawsze kierować powinien się dobrem dziecka.

Na co przeznaczone mogą być „pieniądze alimentacyjne”?

Fakt, iż alimenty to pieniądze przeznaczone na utrzymanie dziecka lub dzieci sprawia, że alimentami mogą być również przedmioty materialne jak ubrania, jedzenie czy książki, które służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb dziecka. Warto tu zaznaczyć, że alimenty to środki, które mają pomóc rodzicowi, na co dzień sprawującemu opiekę nad potomstwem, w zapewnieniu dzieciom wyżywienia, odzieży, mieszkania, czy leczenia i zaspokojenia potrzeb kulturalnych.

Alimenty na potomstwo należy płacić dopóty, dopóki dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Dlatego niejednokrotnie płacenie alimentów dotyczy również okresu po osiągnięciu przez dziecko lub dzieci pełnoletności. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wskazuje żadnej granicy wieku, po którego osiągnięciu rodzic może zaprzestać płacić alimenty. Sąd również nie ustala wysokości alimentów płaconych przez rodzica na stałym poziomie przez cały okres wychowywania dzieci. Wysokość alimentów można zmieniać. Zobaczmy, więc kiedy alimenty mogą zostać podwyższone?

Kiedy można domagać się podwyższenia alimentów?

Istnieje kilka przesłanek, które pozwalają rodzicom pozostającym głównym opiekunem dziecka lub dzieci wnioskować o podwyższenie alimentów. Jedną z takich przyczyn, dość chyba oczywistych dla wszystkich, są zmienne wraz ze wzrostem dzieci uzasadnione potrzeby dziecka. W przypadku starszych dzieci nie tylko wzrastają ich potrzeby finansowe, jeśli chodzi o zaspokojenie potrzeb egzystencjalnych, ale również dochodzi tu kwestia wydatków na kształcenie i rozwój.

Innym ważnym czynnikiem, które może wręcz wymóc staranie się o podwyższenie alimentów, jest zdrowie dziecka. Wszelkiego rodzaju zdiagnozowane przewlekłe choroby, alergie czy inne niedyspozycje zdrowotne wymagające bądź stałej opieki lekarskiej, leków czy też rehabilitacji są przesłanką do domagania się od partnera większej kwoty alimentacyjnej.

Nie można zapominać, że wysokość alimentów uwarunkowana jest zarówno od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, jak i możliwości zarobkowych jego rodziców. Dlatego, jeśli np. sytuacja rodzica wychowującego dziecko ulegnie znacznemu pogorszeniu, sąd może orzec podwyższenie alimentów dopiero po określeniu czy zmiana sytuacji zobowiązanego i uprawnionego jest trwała i istotna.

Gdy alimenty wypłacane mają być dziecku pełnoletniemu, również możemy starać się o ich podwyższenie, ale tylko w sytuacji, kiedy dziecko nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb. Na sam koniec dodamy tylko, że występując o podwyższenie kwoty alimentów, warto przedłożyć przed sądem odpowiednie dowody przemawiające o słuszności żądania podwyższenia alimentów. Mogą to być zarówno imienne na dziecko faktury za zakupy, zaświadczenia, jak i dokumenty potwierdzające udział dziecka w odpłatnych zajęciach, wizytach u lekarza, czy wyjazdach.